DIODOS.info
Όνομα Χρήστη:

Κωδικός:


Lost Password?

Register now!
 

 

 

 

Αυτογνωσία με τον Εσωτερικό Θεραπευτή

 

 

 

της Μέλπης Βεζάνη, Εκδότη

 

 

Η έννοια του Εσωτερικού Θεραπευτή δεν είναι νέα ούτε στα ιατρικά ούτε και στα εκδοτικά χρονικά, απλά σήμερα παρατηρείται μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος, με δημοσιεύσεις και παρουσίαση νέων σύγχρονων τεχνικών ενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος. Μιλώντας σε όρους νευρο-ψυχολογίας, πρόκειται για την αξιοποίηση των διαισθητικών ικανοτήτων του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου του ανθρώπου, και ενώ οι ιστορικές αναφορές μπορεί να χρο­νο­λο­γούνται από παλιά, ωστόσο, ο Κ. Γιουνγκ με την "θεωρία των αρχετύπων" ήταν ο πρώτος, στις αρ­χές του πε­ρα­σμένου αιώνα, που μίλησε γι' αυτή την ικανότητα, που είναι παρούσα σε κάθε άν­θρω­πο. Έτσι, σήμερα καθιερωμένοι γιατροί κι ερευνητές, διαφόρων ειδικοτήτων, με ανώτατους ακαδη­μαϊ­κούς τίτλους όπως οι Christine Page, Carolyn Myss, Louise Hay, Dana Ullman, L. Capacchione, κ.ά. ερευ­νούν τον ση­μα­ντικό αυτό το­μέα ενεργοποίησης των ιαματικών ικανοτήτων του ανθρώπου, με πολύ εν­θαρ­­ρυν­τι­κές αναφορές και α­πο­τελέσματα.

 

Ο μηχανισμός αυτοίασης

 

Η βασική αρχή αναφέρει ότι: για οποιαδήποτε ασθένεια, ενόχληση, ή αδυναμία απ' την οποία υποφέρει ένας άνθρωπος, υπάρχει ένα κομμάτι της προσωπικότητάς του, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά, καλύτε­ρα κι απ' τον πληρέστερα καταρτισμένο γιατρό, την αιτία της ανωμαλίας, και, φυσικά, και τον τρόπο ία­σης! Όπως είναι σε όλους γνωστό, ο οργανισμός του ανθρώπου είναι μια τέλεια κατασκευή, που πε­ρι­λαμ­βάνει και κάποιο αμυντικό - ανοσοποιητικό "μηχανισμό", που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις ει­σβο­λής μικροοργανισμών και ιών απ' το περιβάλλον, ρυθμίζει διάφορες νευρικές και λειτουργίες έσω εκκρίσεων, κ.ά. Αυτός ο "μηχανισμός" πολλές φορές παραλ­λη­λί­ζε­ται με μια ολόκληρη φαρμακοβιομη­χα­νία,η οποία μάλιστα παράγει και κυκλοφορεί στο αίμα ουσίες που είναι απόλυτα "ιστοσυμβατές" και μη- αλλεργικές για τα κύτταρα του οργανισμού, χωρίς παρε­νέρ­γειες ή διαγνωστικά λάθη, αφού παρά­γε­ται απ' τα ίδια τα κύτταρά του, με βάση τις δικές του ανάγκες! Αρκεί βέβαια το αμυντικό σύστημα να λειτουργεί σωστά. Πέραν της ανα­γνώ­ρισης και του εντοπισμού του Εσωτερικού Θεραπευτή σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προ­σω­πι­κό­τη­τας του ανθρώπου, αναγνωρίζεται και ότι η ασθένεια ή η ενό­χληση έχει κάποια αιτία, που εδρά­ζε­ται στην προσωπικότητα, και αν εντοπισθεί η αιτία τότε η ασθέ­νεια δεν έχει λόγο ύπαρξης.

 

Η  άλλη υπόσταση της ασθένειας

 

Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση εντάσσεται στα πλαίσια της Συμπληρωματικής Θεραπευτικής, δηλ. μπορεί να ακολουθηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε θεραπεία κλασική ή εναλλακτική (αλλοπα­θη­τι­κή - συμπτωματική ή άλλη, ομοιοπαθητική, ανθοθεραπεία, κλπ.) χωρίς να πραβλάπτεται η δράση των έξωθεν φαρ­μά­κων. Το νέο στοιχείο που εισαγάγει στην θεραπευτική είναι ότι: η ασθένεια είναι μεν κάτι οδυνηρό και δυσάρεστο, και πρέπει ν' απαλλαγούμε από τα συμπτώματά της, αλλά ταυτόχρονα να επωφεληθούμε από την Ευκαιρία της Ασθένειας, ώστε να μάθουμε κάτι πολύτιμο για τη ζωή μας, κάτι που μας αφορά άμεσα, κάτι για το δρόμο της ζωής μας που σε κάποια στιγμή αδυναμίας ή άγνοιας τον χάσαμε ή τον στρεβλώσαμε…

Ο Εσωτερικός Θεραπευτής προσπαθεί να μας διδάξει κάτι, και ο άνθρωπος πρέ­πει να ρωτήσει τον εαυ­τό του: "Είμαι πρόθυμος να μάθω αυτό το μάθημα χωρίς να χρειάζεται ν' αρ­ρω­στή­σω;" Από κει και πέ­ρα αρχίζει μια διαδικασία διαλόγου με τον Εσωτερικό Θεραπευτή, παράλληλα με την οποιαδήποτε ακολουθούμενη ιατρική αγωγή (προτιμότερη όμως είναι μια αγωγή που δεν καταστέλλει τα συμπτώ­μα­τα). Η πορεία αυτή, κάποιες φορές, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, που όμως αν γίνεται σε γνή­σια ειλι­κρι­νή βάση, μπορεί ν' αποκαλύψει την οδό για καλύτερη υγεία, αλλά κυρίως για την ευτυ­χία της ζωής, διότι ο άνθρωπος θα δει αν κάτι δεν είναι σύμφωνο με τους νόμους της Ύπαρξής του, και θα το διορθώ­σει, ή του­λάχιστον θα κάνει κάποια βή­ματα προς αυτή την κατεύθυνση (Είναι όπως γρά­φουν οι παλιές Γρα­φές: "Κάνε ένα βήμα προς το μέ­ρος Του, και τότε Εκείνος θα κάνει εκατό προς το μέ­ρος σου"). Είναι ένας δρό­μος αυτογνωσίας, εκ πρώτης όψεως οδυ­νηρός, που τελικά όμως είναι ανακου­φι­στι­κός, που απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια, επιμονή, πίστη, απο­φασιστικότητα και θάρρος, και που οδη­γεί σε ανώτερες κλίμακες επί­γνω­σης κι ευτυχίας.

  
Powered by © e4U e4u.gr 1997-2008