DIODOS.info
Όνομα Χρήστη:

Κωδικός:


Lost Password?

Register now!
 

 

 

 

3 Αντίδοτα για το Στρες

Εσωτερική Πληρότητα, Γέλιο, Ισορροπημένη Διατροφή

 

 

Πληρότητα:

Το Mυστικό της μακροχρόνιας Eυτυχίας

 

 

 

 

Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους; Σε τι διαφέρουν οι χαρούμενοι άνθρωποι από τους δυστυχείς; Πώς μπορούν να γίνουν περισσότεροι άνθρωποι ευτυχισμέ­νοι; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν την επιστήμη της ευτυχίας, έ­ναν καινούργιο κλάδο που μελετά το μυστικό της ευτυχίας με αυστηρές επιστη­μονικές μεθόδους.

 

Παρ' όλο που, κατά καιρούς, πολλοί φι­λόσοφοι, θρησκείες και καλλιτέχνες έχουν με­λετήσει το θέμα,  η επιστήμη, μέ­χρι πρόσφατα, επέμενε να απέχει από αυτού του εί­δους τον προβληματισμό. Σιγά σιγά όμως, άρχισε να ενδιαφέρεται ολοέ­να και περισσότερο. Επιστήμο­νες από την Αγγλία και την Αμε­ρική παρουσίασαν τις τελευταί­ες έρευνες σε ένα μεγάλο συνέ­δριο που διοργάνωσε η μεγαλύ­τερη επιστημονική ένωση της Βρετανίας, σχετικά με το τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους και σε τι διαφέρουν οι χαρούμενοι άνθρωποι από τους δυστυχείς.

 

Πρώτος στόχος των ερευνητών είναι να αναπτύξουν τη μεθοδο­λογία που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν γιατί κάποιοι άν­θρωποι είναι συνέχεια ή το πε­ρισσότερο διάστημα ευτυχισμέ­νοι, θέλοντας μάλιστα να μοιράσουν παντού το μυστικό τους για να κάνουν κι άλλους ευτυχισμένους, ενώ, αντίθετα, άλλοι βυθίζονται στη μι­ζέρια.

 «Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος είναι πιο αγαπητός, πιο υγιής, πιο πα­ραγωγικός, ζει περισσότερο κι αυτά θέλουν όλοι να α­ποκτήσουν», αναφέρει στην εφημε­ρίδα «Sunday Times» ο δρ. Νικ Μπέιλις, ψυχολόγος στο Πανε­πιστήμιο του Κέιμπριτζ και διορ­γανωτής του συνεδρίου.

Ο καθηγητής στο Πανεπιστή­μιο της Πενσυλβάνιας Μάρτιν Σέλιγκμαν μπορεί να περηφανεύε­ται ότι ξεκίνησε την επιστήμη της ευτυχίας. Αυτό έγινε σε μία επι­στημονική συνάντηση όπου ο Σέλιγκαν ξάφ­νιασε τους παρευρισκόμενους, ό­ταν αναρωτήθηκε από το βήμα γιατί η επιστήμη ερευνά μόνο τη δυστυχία και προσπαθεί να ερ­μηνεύσει τον πόνο αντί να μελε­τήσει τα βήματα που οδηγούν στην ευτυχία. «Είμαστε καλοί στις ψυχικές α­σθένειες αλλά ανεπαρκείς όταν πρέπει να μιλήσουμε επιστημο­νικά για το τι δίνει νόημα στην ζωή, για τα θετικά συναισθήμα­τα, τη δύναμη και την αρετή. Α­ποστολή μου είναι να κτίσω την επιστημονική υποδομή για να βρούμε τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους, αντί για αυτά που τους κάνουν να υποφέρουν λι­γότερο», λέει.

 

Η έννοια της πληρότητας

 

Το μεγάλο ει­σόδημα και η ανώτερη κοινωνι­κή θέση πιστεύεται ότι φέρνουν την πληρότητα και κατ’ επέκταση την ευτυχία, αλλά δεν υπάρχει καμία απόδει­ξη γι' αυτό. Αντίθετα, έχει δια­πιστωθεί ότι αν, για παράδειγ­μα, κερδίσει κάποιος το λόττο, μέσα σε ένα χρόνο το επίπεδο της ευτυ­χίας του θα έχει ξαναγυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση, το ίδιο δε ισχύει και για τα επίπεδα του στρες.

O Maslow, ψυχολόγος γνωστός για την θεωρία του περί ιεράρχησης των αναγκών, υποστήριζε ότι τα ανθρώπινα όντα προσπαθούν πρώτα να καλύψουν τις ανικανοποίητες πρωταρχικές ανάγκες τους, όπως τη δίψα, την πείνα, τις σεξουαλικές ανάγκες, την ασφάλεια και την αυτοπροστασία τους. Όταν αυτό γίνει εφικτό, τότε μόνο προχωρούν στην ικανοποίηση ανώτερων αναγκών τους όπως η κοινωνική αποδοχή, η φιλία, το να ανήκει κάποιος σε κοινωνικές ομάδες, η αυτοεκτίμηση, η αυτονομία, η κοινωνική αναγνώριση και τέλος η αυτοπραγμάτωση, που αποτελεί και την κορυφή της πυραμίδας στην ιεράρχηση του Maslow. 

Η αίσθηση της πληρότητας στη ζωή του ανθρώπου που απομακρύνει το στρες και είναι άρρηκτα δεμένη με την ευτυχία του, επέρχεται με την ικανοποίηση των αναγκών του σε όλα αυτά τα επίπεδα και όσο κινητοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση τόσο πλησιάζουμε την αυτοπραγμάτωσή μας. Η ικανοποίηση όλων των αναγκών μας και όχι μόνο των υλικών, οδηγεί σε περισσότερη υγεία και χαρά και λιγότερο στρες, ενώ το μπλοκάρισμα τους ή η άγνοιά τους, μας οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερο άγχος, στην αρρώστια, στον φθόνο και τη ματαίωση.

Ο καθηγητής Σέ­λιγκμαν βρίσκεται σε επαφή με εκατοντάδες ερευνητές και ψυχολόγους σε όλο τον κόσμο καταστρώνοντας την στρατηγι­κή για την αύξηση της ευτυχίας. Από τα μέχρι τώρα ευρήματα, έ­χει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 3 είδη ευτυχίας.

Πρώτο είδος είναι «η ευχάρι­στη ζωή» - αυτή που αποκτούμε από αισθησιακές απολαύσεις ό­πως το καλό σεξ, το φαγητό και το ποτό ή μία καλή ταινία. Ο Σέ­λιγκμαν κατηγορεί το Χόλυγουντ και τη βιομηχανία της διαφή­μισης που οδηγεί τον κόσμο να πιστέψει ότι η μακροχρόνια ευ­τυχία αποκτάται με αυτά τα βή­ματα.

Δεύτερο είναι «η καλή ζωή» το είδος που ζούμε όταν απολαμβάνουμε κάτι στο οποίο είμαστε καλοί και ταλαντούχοι. Το κλειδί για να την αποκτήσουμε είναι να γνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία και τις ικανότητές μας και να ασχολούμαστε με δραστηριότητες που τις αναδεικνύουν.     

Τρίτο είδος είναι «η ζωή γεμάτη νόημα». Αυτή είναι και η μακροχρόνια ευτυχία. Για να την αποκτήσουμε, πρέπει να βρούμε τα ανώτερα ιδανικά στα οποία πιστεύουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που είναι καλοί στην επικοινωνία με άλλους, ίσως βρουν την ευτυχία αν ασχοληθούν με την πολιτική ή την εθελοντική εργασία, ενώ ένας ροκ σταρ που νοιάζεται για τον πλανήτη μπο­ρεί να οργανώσει μία φιλανθρω­πική συναυλία.

Το μυστικό της μακροχρόνιας ευτυχίας κρύβεται στο να αποκτήσει κάποιος μια καλή ζωή ή μια ζωή γεμάτη νόημα. Μό­νο τότε μπορεί να κάνει πράγ­ματα που τον οδηγούν σε μια ζωή ευχάριστη που τελικά είναι και o προθάλαμος για την πληρότητα και την απαρχή μιας ευτυχισμένης διαδρομής. Ο Μπέιλις πάλι, πιστεύει ότι οι βαθιές φιλίες και ο μεγάλος κοι­νωνικός κύκλος είναι προϋπο­θέσεις για την μακροχρόνια ευ­τυχία, καθώς, επίσης, η χρήση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων του ατό­μου.

 

Τα 6 Θεμέλια της ευτυχίας

 

Οι επιστήμονες έχουν αναγνω­ρίσει κάποιους παράγοντες απαραίτητους για την εξασφάλιση της πολυπόθητης ευτυχίας:

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΌΤΗΤΑ: Όσοι γεννιούνται σε μία ευτυχισμένη οικογένεια ξεκινούν τη ζωή τους με τον κα­λύτερο τρόπο.

ΣΚΕΨΗ: Δεν μπορείς να διαλέ­ξεις τους γονείς σου αλλά μπο­ρείς να επιλέξεις την αισιοδοξία, λένε οι επιστήμονες. Τεχνικές θετικής σκέψης μπορούν να ανα­διοργανώσουν τον εγκέφαλο, ε­νώ συνεχείς δυσάρεστες σκέψεις οδηγούν στην κατάθλιψη.

ΓΑΜΟΣ: Οι παντρεμένοι είναι πιο ευτυχείς από τους ανύπα­ντρους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ: Οι στενές επαφές με συγγενείς και φίλους ανεβάζουν το δείκτη της ευτυχίας ψηλότερα από την α­πόκτηση υλικών αγαθών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η εθελοντική εργασία μάς κάνει να νιώθουμε καλύτερα για τον κόσμο.

ΠΙΣΤΗ: Η θρησκευτική πίστη δημιουργεί θετικά συναισθήματα και μειώνει το φόβο του θανάτου. 

                Οι έξι παραπάνω παράγοντες φαίνεται πως είναι εξαιρετικά σημαντικοί  και εξ’ ίσου απαραίτητοι, για την καθημερινότητά μας, προκειμένου να  φτάσουμε να νιώσουμε αυτό το βαθύ εσωτερικό αίσθημα ικανοποίησης για την ίδια μας τη ζωή, αυτή την εσωτερική πληρότητα που ανοίγει το δρόμο στην ευτυχία μας. 

  
Powered by © e4U e4u.gr 1997-2008